Crkva Sv. Marije

Crkva – tvrđava Sv. Marije je iz 1331. godine. Prvobitna je ranogotička crkva 1535. godine proširena i fortificirana. Danas župna crkva ima četiri kapele: dvije veće iz XVII. stoljeća i dvije manje iz XIX. stoljeća.

U prvoj kapeli zdesna nalazi se slika “Bogorodice i mučenje Fabijana i Sebastijana” flamansko-mletačkog slikara P. de Costera, a u prvoj lijevoj reljef Antonija Pora. Crkva se danas zove Crkva uznesenja Marijina.